Til kommunen

Familiebehandling:

Kommunernes børne -og familieafdelinger kan henvise børn, unge og deres forældre til familiebehandling iht. Servicelovens §52.

Jeg henvender mig til familier, der i kortere eller længere tid har behov for hjælp til at få familien til at fungere, så børnene trives og udvikles. Udfordringerne kan være af social og psykisk karakter, som viser sig i familien og/eller i det omgivende miljø – for eksempel daginstitutionen eller skolen.

I samarbejde med Jer som kommune og familien bliver indsatsen planlagt med udgangspunkt i den enkelte families behov og de mål der er beskrevet i handleplanen. Jeg er optaget af at styrke ressourcerne og de beskyttende faktorer i familien samt give familien øget forståelse og mestringsstrategier til at håndtere de kriser og barrierer, der truer børnenes trivsel.

Kontaktperson

Kommunen kan henvise henvise iht til Serviceloven §85. I samarbejde med den unge og kommunen vil vi planlægge samarbejdet med udgangspunkt i den unges behov og de mål der er beskrevet i handleplanen. Jeg er optaget af at styrke ressourcerne og de beskyttende faktorer hos den unge og støtte til at den unge oplever at have de fornødne mestringsstrategier til at håndtere overgange, forandringer og modgang i livet.

Jeg støtter unge der: 

 • Har svært ved at begå sig socialt blandt jævnaldrende.
 • Har svært ved at håndtere og regulere stærke følelser som f.eks angst eller vrede.
 • Mistrives i skolen, ungdomsuddannelsen eller på kontanthjælp.
 • Har brug for støtte til at påbegynde eller fastholde en fritidsaktivitet.
 • Har svært ved at håndtere konflikter i både nære og perifere relationer.
 • Er under udredning eller har fået diagnose inden for autismespektrums forstyrrelser eller ADHD.
 • Har selvdestruktiv adfærd som f.eks. misbrug af rusmidler
 • Har tendens til at isolere sig

Mentorstøtte: 

Jobcentre kan henvise unge voksne 18-30 år iht Lov om Aktive Beskæftigelsesindsats kap. 26, der handler om mentorstøtte.

Tilbuddet kan gives til to unge målgrupper:

 1. Unge, der har behov for ekstra støtte til fastholdelse af aktiviteter på ckb, der kan bringe den unge tættere på job eller uddannelse. Som mentorer kan vi medvirke til, at den unge får bragt stabilitet og struktur ind i hverdagen og kan fx yde støtte til eksterne aktiviteter, fx:

At følge den unge til lægebesøg

Samtaler i rådgivningscenter eller anden behandling

Træne færdigheder og robusthed til f.eks at bruge af offentlig transport

 1. Unge, der har behov for ekstra støtte i forbindelse med start på uddannelse. Her kan vi mentorer medvirke til, at den unge får bragt stabilitet og struktur ind i hverdagen for at reducere risiko for frafald. Vi støtter f.eks. til tilrettelæggelse af lektielæsning, eksamener og fremmøde.

Jeg følger ligeledes op på, om der ved eventuelle skånebehov skal søges SPS støtte eller handicaptillæg. Mit fokus er endvidere på:

 • Kompetenceudvikling
 • Fastholdelse og motivation
 • Samarbejde med relevante ressourcepersoner i den unges liv
 • Muliggøre, at studie kan kombineres med relevante socialfaglige, behandlings- eller uddannelsesmæssige tilbud

Hvordan arbejder jeg som forløbsmentor konkret?

Udgangspunktet er en-til-en relationsarbejde, hvor mentor systematisk arbejder med en anerkendende tilgang til den unges ressourcer og motivation  med sigte på at støtte den unge i overgang til nye aktiviteter.